Gebruikersvoorwaarden PREP Academie
- versie 2020 -


Artikel 1     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Coach: de natuurlijke perso(o)n(en) dan wel rechtsperso(o)n(en) die de cursus heeft aangeleverd en verzorgt.

Cursist: de natuurlijke perso(o)n(en) die een cursus afneemt en/of een cursistenaccount heeft bij PREP Academie.

PREP Academie: het digitale platform / de online uitgeverij te vinden op www.prep-academie.nl, dat Cursisten en Coaches bij elkaar brengt, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63929562.

Cursus: het aangekocht (les)materiaal dat via het platform digitaal beschikbaar is voor Cursist.

Community: een besloten forum dat hoort bij de cursus, zodat Cursisten en Coaches met elkaar kunnen communiceren. 

 

Artikel 2     Toepasselijkheid gebruiksvoorwaarden

2.1.   Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform en/of het aankopen dan wel gebruiken van Cursus(sen).


Artikel 3     Account

3.1.   Bij aanmelding verstrekt Cursist diens naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens) en e-mailadres aan PREP Academie ten behoeve van het  aanmaken van een persoonlijk account. Om een account aan te maken, moet Cursist de leeftijd van achttien jaar reeds hebben bereikt. Indien dit niet het geval is, kan PREP Academie het account – zonder dat Cursist enige aanspraak heeft op een schadevergoeding – verwijderen. 


3.2.   Wanneer Cursist een account aanmaakt, wordt een persoonlijke inlog met wachtwoord toegestuurd naar het opgegeven e-mailadres. Het account is altijd strikt persoonlijk. Het verstrekken van accountgegevens aan derden is dan ook verboden. Wanneer hier misbruik van wordt gemaakt, kan dit leiden tot accountblokkade en/of andere maatregelen, zoals het vorderen van een schadevergoeding. 


3.3.   Indien Cursist vermoedt of weet dat een derde gebruik maakt van diens account / het profiel, dient Cursist PREP Academie zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail.


3.4.   Zodra Cursist een account heeft, kan hij deze gegeven op ieder gewenst moment aanpassen en aanvullen met niet-noodzakelijke gegevens, zoals een geboortedatum. Het verstrekken van niet-noodzakelijke gegevens is geheel op vrijwillige basis. 


3.5.   Derden hebben geen toegang tot deze informatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven wordt of wanneer dit gelet op de aard van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij aankoop van producten die rechtstreeks vanuit de Coach (of een andere – verkopende- partij) worden verzonden. Wanneer het de Cursus ten goede komt, kan PREP Academie de benodigde gegevens, zoals de naam van Cursist, in elk geval verstrekken aan de Coach. 


3.6.   Cursist is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie dat op het profiel staat en hetgeen wat met dit profiel wordt gedaan, zoals het plaatsen van berichten in de Community.

 

Artikel 4     Cursus 

4.1.   Wanneer de Cursus is aangeschaft, heeft Cursist toegang tot de Cursus voor een onbepaalde tijd. 


4.2.   Indien de samenwerking tussen Coach en PREP Academie wordt beëindigd of opgeschort, zal de Cursus desondanks zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor de Cursist, zij het zonder begeleiding en/of interactie met Coach. 


4.3.   Wanneer de Cursus langere tijd niet gebruikt wordt, kan de Cursus van het platform worden verwijderd. In dat geval zal Cursist geen toegang (meer) hebben tot de Cursus. PREP Academie zal Cursist op de hoogte stellen van de op handen zijnde verwijdering van de Cursus. Bij verwijdering is PREP Academie geen compensatie / schadevergoeding verschuldigd aan Cursist. 


4.4.   Cursist dient er rekening mee te houden dat de Cursus (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik kan worden gesteld, waardoor de Cursus niet bereikbaar is, bijvoorbeeld door onderhoud aan het platform. Mocht dit onverhoopt voor een langere periode zijn, dan zal PREP Academie Cursist hiervan op de hoogte stellen. 

 

Artikel 5     Betaling en levering

5.1.   De prijzen die op de website staan, zijn inclusief BTW. PREP Academie behoudt het recht om te allen tijde prijzen te verhogen en/of anderszins te wijzigen. 


5.2.   Indien er verzend- / of andere kosten van toepassing zijn, wordt dit bij het desbetreffende product of bij het betaalsysteem vermeld. 


5.3.   Betalingen geschieden via het betaalsysteem, zoals te vinden op de website van de PREP Academie. Zaken die direct (online) worden afgeleverd (Cursussen, e-books, etc.) dienen direct te worden voldaan. Bij overige producten geschiedt de betaling zoals weergegeven op de website. 


5.4.   Na afrekening is de Cursus en/of het e-book onmiddellijk digitaal beschikbaar voor de Cursist. Ten aanzien van overige producten geldt dat deze na aanschaf zo spoedig mogelijk worden verzonden. 

 

Artikel 6     Restitutie van producten (boeken, kaarten, etc.)

6.1.   De Cursist kan binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van het product de overeenkomst annuleren en het geld terugvragen. Dit doet Cursist middels het invullen van het herroepingsformulier, die op te vragen is per e-mail bij PREP Academie (retouren@prep-academie.nl).

 

6.2.   Er wordt gestreefd om het orderbedrag (inclusief verzendkosten die bij aankoop worden / zijn betaald, voor zover van toepassing) binnen een zo kort mogelijke termijn terug te storten naar de bankrekening waarvan af de betaling is gedaan. De terugbetaling geschiedt maximaal binnen veertien dagen na retourmelding, maar niet eerder dan nadat PREP Academie het product retour heeft ontvangen. 

 

Artikel 7     Restitutie bij online cursussen / e-books

7.1.   Bij aankoop van een Cursus doet Cursist afstand van zijn herroepingsrecht, doordat de Cursus direct en onmiddellijk na aankoop beschikbaar is. Deze aankopen zijn uitgezonderd van de regels omtrent koop op afstand. Hierdoor is het niet mogelijk e-books te retourneren. 


7.2    Echter, indien Cursist niet tevreden is over de inhoud van de cursus, kan dit gemotiveerd worden gemeld bij PREP Academie. In dat geval kan Cursist binnen een periode die gemeld wordt op de website van PREP Academie, de Cursus “annuleren”. Het voor de Cursus betaalde bedrag wordt in dat geval binnen veertien dagen door PREP Academie terugbetaald.  

 

Artikel 8     Contact

8.1.   Cursist kan direct contact opnemen met de Coach door gebruik te maken van de Community van de Cursus. Deze Community is openbaar voor de Cursisten die dezelfde Cursus volgen en zij kunnen ook reageren op de berichten en/of vragen alsmede berichten en/of vragen plaatsen in de Community. 


8.2.   Indien Cursist contact wil opnemen met PREP Academie, kan dit middels de op het platform genoemde kanalen.

 

Artikel 9     Aansprakelijkheid

9.1.   PREP Academie is niet aansprakelijk voor de gedragingen van Cursist op het platform. Cursist vrijwaart PREP Academie tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect samenhangen met de gedragingen en/of uitlatingen van Cursist op het platform van PREP Academie.

 

9.2.   PREP Academie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Cursus en/of (e-)book of andere producten die via de website van PREP Academie worden gekocht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende Coach. 


9.3.   PREP Academie kan niet worden aangesproken voor eventuele (emotionele/ psychische) gevolgen die voorvloeien uit de aanschaf van enig product / dienst op de website van PREP Academie. PREP Academie kan enkel gezien worden als tussenpersoon en is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt door het volgen van een Cursus noch is PREP Academie aansprakelijk voor enige overige schade, zaken en/of discussies die tussen Coach en Cursist (zouden) kunnen spelen met betrekking tot aangekochte producten en/of Cursussen. 


9.4.   Indien zich een discussie tussen partijen voordoet, zal PREP Academie zich inspannen om een bemiddelende rol aan te nemen. 


9.5.   Hoewel PREP Academie zich inzet om de server te allen tijde bereikbaar te houden, kan het voor komen dat de server onbereikbaar is in verband met onderhoud of andere technische problemen en/of mankementen, waaronder eventuele virussen en/of aanvallen van buitenaf. In deze gevallen is PREP Academie niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, die is veroorzaakt doordat de Cursus(sen) (tijdelijk) niet toegankelijk waren. Ook het deelnemen aan / bezoeken van het platform is voor eigen risico. 

 

Artikel 10     Regels omtrent gedrag

10.1. Indien er binnen een (besloten) Community wangedrag vertoont wordt, kan dit met voldoende bewijs (bijvoorbeeld een schermafbeelding) door Coach en/of Cursist bij PREP Academie worden gemeld via e-mail (klachten@prep-academie.nl). Tevens kan PREP Academie de Communities (steekproefsgewijs) controleren. 


10.2. PREP Academie is bevoegd om een besluit te nemen omtrent een (vermeend) wangedraging. Alleen PREP Academie kan sancties opleggen of waarschuwingen geven. 


10.3. Wanneer Cursist zich gedraagt in strijd met de goede zeden dan wel maatschappelijke normen jegens de Coach, andere Cursisten en/of PREP Academie, kan het account van Cursist onmiddellijk worden opgeheven. Na opheffing heeft Cursist niet langer toegang tot de gekochte Cursussen en bijbehorende Communities. Indien de Cursist wordt uitgesloten van de Cursus en hier geen toegang meer tot heeft, als gevolg van het voornoemde wangedrag, is PREP Academie niet gehouden tot enige schadevergoeding. Cursist is aansprakelijk voor zijn uitlatingen en daden die op het platform worden gedaan. 

 

Artikel 11     Intellectueel eigendom

11.1. Onder intellectuele eigendom wordt (onder andere) begrepen: auteursrechten, naburige rechten en merkrechten.


11.2. Het intellectuele eigendomsrecht van de Cursus, e-books, kaarten, etc. berust bij de ontwikkelaar. Afhankelijk van het product / de dienst kan dit de Coach zijn, PREP Academie zelf, of een derde. 


11.3. Het is verboden om (de inhoud van) Cursussen, e-books, kaarten, etc. te kopiëren en/of te verspreiden. De rechten van de maker dienen gerespecteerd te worden en de Cursist verbindt zich om de Cursus niet te verspreiden, op welke manier dan ook, zoals door het maken en verspreiden van schermafbeeldingen en/of teksten. 


11.4. Het is tevens verboden om (delen van) teksten o.i.d. over te nemen / te citeren uit bronnen, zoals Cursussen, tenzij Cursist de bron zelf benoemd. Cursist staat er garant voor dat de door hem gedeelde geciteerde inhoud geen inbreuk maakt op (intellectueel eigendoms)rechten van derden. 


11.5. Cursist vrijwaart PREP Academie tegen alle aanspraken van derden en/of Coaches, die voortvloeien uit het intellectueel eigendomsrecht. 

 

Artikel 12     Gebruik bijdragen / berichten

12.1. PREP Academie is gerechtigd om berichten van Cursist op het platform, e-mail en/of in Communities te delen, voor promotionele doeleinden, op bijvoorbeeld Social Media.

 

Artikel 13     Klachtenregeling

13.1. Cursist kan een klacht over het handelen van PREP Academie en/of een Coach en/of een andere Cursist indienen door het sturen van een e-mail aan: klachten@prep-academie.nl. Hierbij wordt aangeraden om de klacht zo uitgebreid mogelijk te onderbouwen. 


13.2  PREP Academie streeft er naar klachten af te handelen binnen dertig dagen nadat PREP Academie de ontvangst heeft bevestigd. Deze termijn kan door PREP Academie worden verlengd met dertig dagen, indien meer onderzoek nodig is of om aanvullende informatie wordt gevraagd. PREP Academie zal Cursist op de hoogte stellen als hiervan sprake is. 

 

Artikel 14     Overmacht

14.1. Indien PREP Academie haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door een niet aan haar toerekenbare omstandigheid en dit niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (oftewel: in geval van overmacht) is PREP Academie niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen. Ook is PREP Academie in dat geval niet aansprakelijk voor de niet-nakoming. 


14.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PREP Academie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PREP Academie niet in staat is de verplichtingen na te komen. Zaken als storingen op het platform en cyberaanvallen worden hieronder in elk geval begrepen.

 

Artikel 15     Aanpassingen aan gebruiksvoorwaarden

15.1. PREP Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de gebruiksvoorwaarden. 


15.2. Indien PREP Academie gebruik maakt van dit recht, zullen de vernieuwde voorwaarden tijdig aan de Cursist ter beschikking worden gesteld. 

 

Artikel 16     Privacy

16.1. De (persoons)gegevens die Cursist aan PREP Academie overhandigd zullen worden gebruikt voor het doel waarmee ze verstrekt zijn, namelijk het aangaan van een overeenkomst en het kopen van een Cursus. De gegevens zijn noodzakelijk voor het verstrekken van een persoonlijk account door PREP Academie. 


16.2. Cursist heeft inzage in alle persoonlijke informatie die PREP Academie bezit. Deze zijn opvraagbaar door Cursist via diens account. Indien Cursist fouten in deze gegevens ontdekt, zullen de gegevens worden aangepast. 


16.3. Wanneer de Cursist zijn of haar account verwijderd, worden de niet-noodzakelijke gegevens binnen een week  van de server verwijderd. Voor gegevens waar een langere bewaartermijn voor geldt, zoals de facturatiegegevens, geldt de wettelijke dan wel noodzakelijke bewaartermijn.  


16.4. Op het moment dat er gegevens worden verwerkt door derden, zal PREP Academie ervoor zorgen dat er een verwerkersovereenkomst is met de verwerkende instantie. 


16.5. PREP Academie zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).


16.6. De privacyverklaring die te vinden is op de website, is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 17     Overige bepalingen 

17.1.  Artikel 3, 5  en/of 6 zijn van overeenkomstige toepassing voor een koper, niet tevens zijnde Cursist, met betrekking tot online aankopen. 

 

Artikel 18     Toepasselijk recht 

18.1. Op alle overeenkomsten waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.   

arrow_drop_up arrow_drop_down